Huấn luyện doanh nghiệp với chuyên gia Lê Hoài Phương

NHỮNG THỨ KHÁC CHỈ LÀ PHỤ, CON NGƯỜI MỚI LÀ YẾU TỐ QUAN TRỌNG NHẤT, QUYẾT ĐỊNH SỰ THÀNH BẠI CỦA MỘT DOANH NGHIỆP! THIÊN THỜI KHÔNG BẰNG ĐỊA LỢI, ĐỊA LỢI KHÔNG BẰNG NHÂN HOÀ TỔ CHỨC GIÁO DỤC THẾ GIỚI ( UNESCO ) ĐÃ KHẲNG ĐỊNH: NĂNG LỰC CON NGƯỜI GỒM 4% KIẾNRead More